• Gott ist Liebe, Liebe ist Gott - God is Love, Love is God


  SHRI  MATAJI  MEENA  MA  
  MAHADEV  SHIVA  
  showers

  HER  LOVE  -  HER  LIGHT  
   and  
   HER  BLESSINGS 

  Deutsch

           

  28.05.2019
                 last update

  English
   

  Herzlich Willkommen  im Hause von
  SHRI  MATAJI  MEENA  MA  MAHADEV  SHIVA
  Telefon: 08363 - 960 900

  A Hearty Welcome in the House of
  SHRI  MATAJI  MEENA  MA  MAHADEV  SHIVA
  Phone: 0049 8363 - 960 900